آبا نت بار

ارائه دهنده خدمات حمل و نقل

آبا نت بار

تخفیفات روزانه 6اردیبهشت

وانت از بستک به شیراز140000تومان-وانت از بوشهر به شیراز90000تومان-وانت از جم به شیراز80000تومان-مهلت ثبت ودرخواست تا 8صبح 7اردیبهشت

۱۳۹۶/۰۲/۰۶ - ۱۳:۴۷:۳۳